ANA SAYFA

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

GÜNCELLENME TARİHİ : 09/05/2016

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Görevleri

Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı rehberler doğrultusunda yıllık ve uzun dönemli birim bütçesinin hazırlanması, izlenmesi ve ödemelerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini koordine etmek ve denetlemek,

5018 sayılı Kanunun 58’inci maddesi ile iç Kontrol ve ön mali kontrol usul ve esaslarıyla kendilerine verilen yetki çerçevesinde ön mali kontrol ile ilgili faaliyetlerin yapılmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri koordine etmek,

Genel Müdürlüğün güvenlik, ulaşım, yemek ve benzeri idari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ile ilgili faaliyetleri koordine etmek ve denetlemek,

Çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı düzenlemelerin yapılması için gereken çalışmaların koordine edilmesini sağlamak,

Personelin özlük işlemlerini, sicillerini, raporlarını, izinlerini vb iş ve işlemlerinin denetlenmesini sağlamak,

Birimlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını mevzuata uygun olarak belirlenen satın alma yöntemleri ile temin, koordine ve denetlenmesini sağlamak,

Gelen ve giden evrakın kayda alınması, ilgili yerlere gönderilmesi ve arşivlenmesi ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri koordine etmek,

Genel Müdürlük faaliyet alanındaki konularda Bakanlık Birimlerinden ya da Bakanlık dışından gelen yazıların cevaplandırılması ile ilgili koordinasyonun yapılmasını sağlamak,

Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.